___

___

___

___

___

___

یخ ساز 20 کیلویی MASTER FROST

یخ ساز 20 کیلویی MASTER FROST

- بدنه تمام استیل
- سیستم دیفراست

-امکان تنظیم اندازه ی یخ

-دارای درجه ی کیفی بسیار بالا

-دارای یک سال گارانتی رسمی

-امکان بازدید از محصول

یخ ساز 40 کیلویی MASTER FROST

یخ ساز 40 کیلویی MASTER FROST

- بدنه تمام استیل
- سیستم دیفراست

-امکان تنظیم اندازه ی یخ

-دارای درجه ی کیفی بسیار بالا

-دارای یک سال گارانتی رسمی

-امکان بازدید از محصول

 

یخ ساز 60 کیلویی MASTER FROST

یخ ساز 60 کیلویی MASTER FROST

- بدنه تمام استیل
- سیستم دیفراست

-امکان تنظیم اندازه ی یخ

-دارای درجه ی کیفی بسیار بالا

-دارای یک سال گارانتی رسمی

-امکان بازدید از محصول

 
 

یخ ساز 80 کیلویی MASTER FROST

یخ ساز 80 کیلویی MASTER FROST

- بدنه تمام استیل
- سیستم دیفراست

-امکان تنظیم اندازه ی یخ

-دارای درجه ی کیفی بسیار بالا

-دارای یک سال گارانتی رسمی

-امکان بازدید از محصول

یخ ساز 120 کیلویی MASTER FROST

یخ ساز 120 کیلویی MASTER FROST

- بدنه تمام استیل
- سیستم دیفراست

-امکان تنظیم اندازه ی یخ

-دارای درجه ی کیفی بسیار بالا

-دارای یک سال گارانتی رسمی

-امکان بازدید از محصول